Pôvodným stavom je sloboda. Najprv sme mohli kráčať kam sme chceli, až potom niekto vymyslel zákazy a postavil ploty

Ako poukázať 2% daní

Našemu občianskemu združeniu môžete poukázať 2% daní, tu nájdete našu notársku registráciu poberateľov pod číslom 5737/2023.

Ako majú postupovať zamestnanci

Svojho zamestnávateľa požiadajte o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a vyžiadajte si  vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Napíšte svoje meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Do 30. apríla doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak ste odpracovali v poslednom roku aspoň 40 hodín ako dobrovoľník, môžete poukázať až 3% z daní, musíte však požiadať organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník, aby vám o tom vystavili  potvrdenie. Našim dobrovoľníkom ho radi vystavíme.

Právnické osoby

Firmy podávajú štandardné daňové priznanie, vyhlásenie o poukázaní 2% z dane je súčasťou daňového priznania.

Dôležité termíny

Do 31. marca musia byť podané daňové priznania zo strany daňovníkov (fyzické osoby). Do tohto termínu (ak nepožiadajú o odklad) musia podať daňové priznania aj právnické osoby.

Do 30. apríla – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovnáva zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Tu je link na stránku Finančnej správy k danej téme.

Sloboda pohybu
Šuľany 6
Horný Bar
930 33

IČO: 42174333

Registračné číslo: VVS/1-900/90-31885

Scroll to top